Hoofdinhoud

Als partners leggen we krachtige verbindingen tussen grote maatschappelijk opgaven. Ons doel is het behouden en toekomstbestendig maken van het agrarisch landschap. We werken aan oplossingen die bodemdaling afremmen, (agrarische) emissies reduceren, waterkwaliteit verbeteren, biodiversiteit versterken en kringlooplandbouw stimuleren. Dit zijn de samenhangende onderdelen van een duurzame en circulaire economie in het Groene Hart. De natuur zien wij hierin als partner en verzekering voor een gezonde toekomst.

Gelijkwaardige samenwerking

Vanuit een open en gelijkwaardige samenwerking zetten de partners zich in voor het behoud én toekomstbestendig maken van het agrarisch landschap in regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Dit doen zij door samen te werken aan:

 

  • het vinden van oplossingen voor bodemdaling;
  • het reduceren van (agrarische) emissies;
  • het verbeteren van de waterkwaliteit;
  • het versterken van de biodiversiteit;
  • het stimuleren van kringlooplandbouw.

Bekijk op deze interactieve praatplaat hoe er binnen Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling (praktijk)kennis en innovatie worden ontwikkeld vanuit een gezamelijke droom.

Ontwikkelrichtingen

 

Bodemdaling

Veenoxidatie in het veenweidegebied leidt tot bodemdaling. Dit zorgt voor maatschappelijke kosten, want er komen grote hoeveelheden CO2 bij vrij en de waterkwaliteit neemt af door het vrijkomen van stoffen uit het veen. De partners willen met innovatief bodem- en grondwaterpeilbeheer en innovatieve bedrijfsvoering de maatschappelijke kosten terugdringen en een toekomstbestendige melkveehouderij ontwikkelen. Pilots hebben uitgewezen dat actieve waterinfiltratie een rendabele aanpak is én geschikt is voor grote delen van het gebied rond De Graafstroom. 

 

Contact: Ad van Rees, DeltaMilk
AJ.VANREES@GMAIL.COM

 

Biodiversiteit

De Groene Cirkel draagt bij aan een gezond bodem- en waterleven en een unieke weidevogelpopulatie in een regio waar de grutto, kievit, tureluur en watersnip voorkomen. Dit doen de partners bijvoorbeeld door onderzoek te doen naar kruidenrijk grasland en bestuivende insecten. Zij doen dit vanuit verschillende perspectieven en in relatie tot biodiversiteit, klimaatverandering en bodemdaling. Hierbij trekken wetenschap en boeren samen op. Er worden veel wetenschappelijke inzichten opgedaan, met name als het gaat om de invloed die diverse maatregelen hebben op de biodiversiteit. Ook worden kansen en uitdagingen in beeld gebracht van maatregelen voor biodiverse sloten. 

 

Contact: Koos Biesmeijer, Naturalis Biodiversity Center
KOOS.BIESMEIJER@NATURALIS.NL

 

Waterkwaliteit

Schoon water draagt bij aan een goede leefomgeving voor mensen, dieren en planten. Een rijke biodiversiteit vraagt om schoon water. Het versterken van het partnerschap met agrariërs is van wezenlijk belang om samen te werken aan verbetering van de waterkwaliteit. We focussen op het erf, het perceel en de sloot en werken toe naar oplossingen met een breed maatschappelijk draagvlak.

 

Contact: Ton van der Putten, Waterschap Rivierenland
T.VANDER.PUTTEN@WSRL.NL

 

Reductie emissies

Werken aan oplossingen voor reductie van (agrarische) emissies staat hoog op de agenda. De partners werken aan projecten waarmee CO2-uitstoot wordt gereduceerd door toepassing van waterinfiltratie. Daarnaast worden voor dit thema nieuwe concrete ambities en operationele doelen geformuleerd voor de reductie van onder andere stikstof en ammoniak. In het gebied en met onze partners halen we innovatieve ideeën op, die aan de hand van praktijkgericht onderzoek en pilots verder worden onderzocht en ontwikkeld.

 

Contact: Louis Rippen, De Graafstroom
LOUIS.RIPPEN@DEGRAAFSTROOM.COM

 

Kringlooplandbouw

De Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling zet zich in voor de transitie naar gesloten kringlopen in de voedselindustrie. Door zorgvuldig en lokaal gebruik van grondstoffen en het verwerken van reststromen wordt de impact op het milieu beperkt. De partners zoeken hierin actief naar kansen voor verbinding met andere sectoren. Van bodem tot mest en melk: er wordt geen druppel verspild. We werken mét de natuur als onze partner, als verzekering voor de toekomst van onze voedselindustrie. In samenwerkingsverband werken de partners aan nieuwe, innovatieve proces-, en productiemethoden die grondstof- en energieverbruik beperken.

 

Contact: Louis Rippen, De Graafstroom
LOUIS.RIPPEN@DEGRAAFSTROOM.COM

 

Verdienmodellen

Duidelijke verdienmodellen zijn binnen de Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling een randvoorwaarde. Sinds 2019 zijn op dit onderwerp belangrijke resultaten geboekt. Zo is onderzoek gedaan naar het omzetten van CO2-reductie naar verhandelbare CO2-credits, met als resultaat de uitgave van de eerste credits. Instellingen en bedrijven die hun uitstoot willen compenseren, investeren met de aankoop van deze CO₂-credits in minder uitstoot door het veenweidegebied. Vervolgstappen zijn onder meer het opschalen van de pilot waarbij pompgestuurde waterinfiltratie wordt gefinancierd met zogenaamde carbon credits. Ook zullen we businessmodellen in ecosysteemdiensten verder verkennen, net als kansen in de kringlooplandbouw. Door te werken aan verdienmodellen erkennen de partners het belang van een verantwoord en financieel duurzame transitie in de melkveehouderij en bieden hiermee ecologisch én economisch perspectief voor sector en regio.

 

Contact: Cees van den Bos, Rabobank
CEES.VAN.DEN.BOS@RABOBANK.NL

 

Kennisontwikkeling

We ontwikkelen kennis over een klimaat- en toekomstbestendige landbouw in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Ook dit zien we binnen de Groene Cirkel als een randvoorwaarde voor onze activiteiten. De focus ligt hierbij vooral op het ontwikkelen van praktijkkennis. Om een voorbeeld te kunnen zijn voor de rest van de sector, is het nodig om systematisch te monitoren. De inzichten die we hiermee opdoen, vertellen ons welke impact we kunnen maken en daarmee welke waarde de oplossingen kunnen bieden voor de boer en de omgeving.

 

Contact: Judith Westerink, Wageningen University & Research
JUDITH.WESTERINK@WUR.NL

 

Meindert Stolk

,

Gedeputeerde provincie Zuid-Holland

“De transitie naar volhoudbare landbouw is belangrijker dan ooit. Er is behoefte aan platforms om informatie en ideeën uit te wisselen en om innovatie gezamenlijk op te pakken. Dat betekent dat de Groene Cirkel alleen maar waardevoller wordt als instrument om partijen bij elkaar te brengen, met elkaar in gesprek te gaan en stap voor stap de nodige innovatieve ontwikkelingen te kunnen realiseren.” 

Portretfoto van Meindert Stolk, met een blauw jasje aan met een gebouw op de achtergrond

Freya Senf

,

Directeur Bedrijfsvoering van de Environmental Sciences Group, Wageningen University & Research

“De thema’s van de Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling zijn recht in het hart van onze visie en missie. Wij dragen met ons onderzoek graag bij aan herstel van biodiversiteit, behoud van de bodem, betere kringlopen en een goede toekomst voor de landbouw.”

Portretfoto van Freya Senf, leunend tegen de muur van een gebouw

Raymond Noordermeer

,

Algemeen directeur Zuivelfabriek De Graafstroom

“We leveren een bijdrage aan het complexe speelveld van miljoenen consumenten, waarin onze melkveehouders
schaarse grond bezitten, hun verdienvermogen onder druk staat en er grote maatschappelijke opgaven liggen.”

Raymond Noordermeer met een blauw jasje aan

De partners

Logo Zuivelfabriek De Graafstroom. 1908. Kaas uit het hart.
Logo Provincie Zuid-Holland, vigilate deo confidentes
Logo DeltaMilk
Logo Rabobank
Logo Waterschap Rivierenland
Logo Wageningen University & Research
Logo Naturalis Biodiversity Center

Projecten

Groene cirkels Kaas en Bodemdaling

Nieuws