Hoofd content

Groene Cirkel
Kaas en Bodemdaling

Doel

In een open en gelijkwaardige samenwerking zetten Zuivelfabriek De Graafstroom, Provincie Zuid Holland, Zuivelcoöperatie DeltaMilk (coöperatie van melkveehouders) , Rabobank, Waterschap Rivierenland en Wageningen University & Research zich in voor de gezamenlijke ambitie: 

  • toekomstbestendige landbouw in het veenweidegebied
  • oplossing voor bodemdaling
  • herstel biodiversiteit Groene Hart 
  • klimaatproof watersysteem 
  • economisch veerkrachtige boerenbedrijven 

Gestart

februari 2019

Partners

Logo De Graafstroom
Logo Provincie Zuid-Holland
Logo DeltaMilk
Logo Rabobank
Logo Waterschap Rivierenland
Logo Wageningen University &  Research

Thema's

BODEMDALING

We onderzoeken of met het toevoegen van water aan de bodem via buizen (peilgestuurde waterinfiltratie) de bodemdaling in het gebied gestopt dan wel aanzienlijk gereduceerd kan worden.

Trekker: Ton van der Putten, Waterschap Rivierenland
T.VANDER.PUTTEN@WSRL.NL

 

BIODIVERSITEIT

We onderzoeken en investeren in maatregelen, waaronder kruidenrijk grasland, en dragen zo bij aan een gezond bodemleven en de unieke weidevogelpopulatie van Grutto’s, Kieviten, Tureluren en de Watersnip.

Trekker:
Mags Dootjes, provincie Zuid-Holland
M.DOOTJES@PZH.NL

 

VERDIENMODELLEN

We werken aan verdienmodellen rond biodiversiteit en reductie van bodemdaling en CO₂-uitstoot op basis CO₂-credits. Bedrijven die hun uitstoot willen compenseren, investeren via deze CO₂-credits in minder uitstoot door het veenweidegebied.

Trekker: Cees van den Bos, Projectmanager Climate, Rabobank Food & Agri
CEES.VAN.DEN.BOS@RABOBANK.NL

 

KENNISONTWIKKELING

We ontwikkelen kennis over een klimaat- en toekomstbestendige landbouw in het Groene Hart.

Trekker: Judith Westerink, Researcher Landscape Governance, Wageningen Environmental Research
JUDITH.WESTERINK@WUR.NL

 

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Contact

Louis Rippen

programma manager
Louis.Rippen@degraafstroom.com

Nathalie Manenschijn

Provincie Zuid-Holland
ncm.manenschijn@pzh.nl