Hoofdinhoud

Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling is een samenwerkingsverband van DeltaMilk, De Graafstroom, Rabobank, provincie Zuid-Holland, Waterschap Rivierenland en Wageningen UR. Gezamenlijk pakken zij bodemdaling aan in samenhang met andere vraagstukken zoals biodiversiteit, landschap, waterkwaliteit, diergezondheid en nieuwe verdienmodellen. De diverse projecten hiervoor worden gefinancierd door de provincie Zuid-Holland, het ministerie van LNV, de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek en de Europese Commissie.

 

Innovatieve techniek

Binnen de ‘Groene Cirkel’ experimenteerden boeren sinds 2019 met de innovatieve techniek van peilgestuurde drukdrainage. Ad van Rees, melkveehouder Deltamilk: “Met waterdoorlatende buizen in de bodem en een pompsysteem kunnen wij in een droge periode het grondwater opzetten, zodat het veen minder afbreekt. In een natte periode kunnen wij het grondwater naar beneden afvlakken. Ook kunnen wij het grondwater per perceel beïnvloeden. Zo kunnen wij de bodemdaling en de CO2-uitstoot beperken en de weidegang van de koe en de toename van weidevogels stimuleren”. De coalitie onderzoekt of ze bodemdaling zo kan terugbrengen en daarmee een enorme vermindering van de uitstoot van broeikasgassen kan realiseren. Tegelijk werken de partners samen aan nieuwe verdienmodellen die het mogelijk maken om in deze maatregelen te investeren. 

 

Van droom naar daad

Na de succesvolle pilot start in de komende maanden een nieuw project om grootschalige uitrol van waterinfiltratie in de Alblasserwaard mogelijk te maken en te experimenteren met CO2 credits. Daarnaast is Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling partner in een Europees subsidietraject om de biodiversiteit rondom natura 2000 gebieden te versterken.

 

Kaas van kruidenrijk grasland

Zuivelfabriek De Graafstroom, een van de partners, is eigendom van coöperatie DeltaMilk met 180 melkveehouders, grotendeels in het Groene Hart. Directeur Raymond Noordermeer: “Met ons bedrijf hebben we een unieke positie in Zuid-Holland, in de achtertuin van de Randstad. De moderne stedelingen zijn steeds meer geïnteresseerd in de vraag waar voedsel vandaan komt en hoe het wordt geproduceerd. Als wij kunnen laten zien dat we dat op een eerlijke, duurzame manier doen, met een lage CO2 footprint en dat we biodiversiteit versterken met kruidenrijk grasland, dan hebben we samen een goed verhaal”.

 


Groene Cirkels 

Groene Cirkels is een netwerk van bedrijven, kennisinstellingen, belangenorganisaties en overheden die werken aan verduurzaming van productieketens, de verbetering van de leefomgeving en een gezonde toekomst. De provincie Zuid-Holland is initiatiefnemer van diverse Groene Cirkels. Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra: “De provincie bouwt met Groene Cirkels coalities rondom grote maatschappelijke vraagstukken, zoals hier bodemdaling. Alleen samen met boeren, bedrijven, kennisinstellingen, belangenorganisaties en andere overheden lukt het om passende oplossingen te vinden. Groene Cirkels is daarom een belangrijk onderdeel van onze innovatieve aanpak richting een vitale landbouw”.