Hoofdinhoud

In het project zetten we de volgende stappen:

  1. Het ontwikkelen van een gebiedsbeschrijving Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en concretiseren van verschillende opgaven in het landelijk gebied.
  2. Het maken van een widget in Akkerweb voor de veehouder, waarin hij per perceel kan zien hoe groot de huidige CO2-emissie is en hoe deze verandert na toepassing van verschillende waterinfiltratiesystemen.
  3. Het uitvoeren van monitoring- en analyse-pilots rond onderwaterdrainage (in samenwerking met het project Kruidenrijk grasland).
  4. Het ontwikkelen van monitoringshandleidingen ten behoeve van de maatregelen.
  5. Het komen tot opties voor verdienmodellen voor een toekomstbestendig en maatschappelijk gedragen melkveehouderij in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.
  6. Het houden van ontwerpateliers, om samen met melkveehouders nieuwe oplossingen te ontwerpen voor opgaven in het gebied.

Contact

Edo Gies

Wageningen University and Research

edo.gies@wur.nl

Partners

Logo Collectief Alblasserwaard Vijfheerenlanden