Hoofdinhoud

Bloemrijk netwerk

Het gaat niet goed met bijen en andere bestuivende insecten. En dat is zorgelijk, want zo'n tachtig procent van onze eetbare gewassen en wilde planten is van bestuiving afhankelijk. In een steeds grotere regio rondom Leiden werkt Groene Cirkel Bijenlandschap sinds 2015 met heel veel partijen (wetenschap, overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, agrariërs en burgers) samen aan een bloemrijk netwerk van groenstroken, tuinen, bedrijventerreinen, sportterreinen, natuurterreinen, weilanden en akkerranden voor bestuivers. En dat helpt! Het aantal soorten bijen is in drie jaar al met 34 procent toegenomen.

 

Ecologische basiskwaliteit

Een bijenlandschap is niet alleen goed voor de bijen, het zorgt ook voor bestuiving van onze voedselgewassen en voor een ecologische basiskwaliteit in een gebied. Door meer en diverse bloeiende planten vinden meer insecten voedsel. Deze insecten zijn op hun beurt weer voeding voor de vogels en andere kleine dieren, die hierdoor ook weer beter kunnen overleven. Het landschap wordt hierdoor levendiger en kleurrijker. De bij geeft dus als het ware vleugels aan de biodiversiteit en aan de belevingswaarde voor bewoners en recreanten.

Bijenlandschap geeft vleugels aan de biodiversiteit

In een steeds grotere regio rondom Leiden werkt Groene Cirkel Bijenlandschap sinds 2015 met heel veel partijen samen aan een bloemrijk netwerk voor bestuivers. En dat helpt: het aantal soorten bijen is na drie jaar al met 34% toegenomen. Daarom willen wij nu in heel Zuid-Holland zorgen voor bijenlandschappen. Deze landschappen vormen samen straks een groot netwerk: het Zuid-Hollandse Bijenlandschap.

Een close-up van een bij die stuifmeel haalt uit een bloem met een geel hart en witte bladeren

Thema's

 

Sociaal netwerk

Enthousiaste partners met een gedeelde ambitie - het sociale netwerk - vormen de motor van het bijenlandschap. Zij zorgen voor de realisatie van de bijvriendelijke gebieden. Groene Cirkel Bijenlandschap voorziet de partners van de benodigde kennis over inrichting en beheer die nodig is om bijvriendelijke gebieden te creëren. Ter inspiratie en kruisbestuiving organiseert de cirkel regelmatig partnerbijeenkomsten en aparte kennisbijeenkomsten voor groenbeheerders.

 

Ecologisch netwerk

De partners werken samen aan een ecologisch netwerk met voldoende bloemen van het vroege voorjaar tot het late najaar en met voldoende nestgelegenheid. Dit netwerk bestaat uit Bed & Breakfast-gebieden (B&B) en verbindend landschap. B&B-gebieden zijn relatief grote gebieden waar bijen zowel kunnen nestelen als voedsel (stuifmeel en nectar) kunnen vinden. Daartussen ligt verbindend bloemrijk landschap met kleine bijvriendelijke bijtankstations.


Bewustwording en handelingsperspectief

Groene Cirkel Bijenlandschap vindt het bieden van handelingsperspectief heel belangrijk. Hoe kunnen de (potentiële) partners en ook particulieren bijdragen aan het bijenlandschap? We informeren hen hierover via allerlei communicatiemiddelen zoals bijeenkomsten, presentaties, campagnes, helpdeskadviezen, Facebook, onze website, een nieuwsbrief, flyers en folders. Zo organiseren we kansensessies voor gemeenten, laten we adviezen opstellen voor terreineigenaren, hebben we een brochure over de kosten en baten van bijvriendelijk beheer en een flyer met ideeën voor tuinenbezitters.

 

Kennisontwikkeling, monitoring en evaluatie

EIS Kenniscentrum Insecten monitort in ongeveer vijftig onderzoekslocaties binnen het bijenlandschap de aantallen bijen- en zweefvliegsoorten. Daarnaast analyseert Wageningen Environmental Research de samenhang van het ecologisch netwerk. Door deze structurele monitoring kunnen we vaststellen of het de goede kant op gaat met het aantal soorten bijen en zweefvliegen en het bijenlandschap. Monitoring maakt het mogelijk tijdig bij te sturen in de vergroting en versterking van het ecologisch netwerk.

 

Ambitie provincie Zuid-Holland voor 2030

De provincie Zuid-Holland heeft de ambitie uitgesproken dat de hele provincie in 2030 één aaneengesloten bijenlandschap is. Naast Groene Cirkel Bijenlandschap zijn er in Zuid-Holland inmiddels in meer regio’s bijenlandschappen in ontwikkeling, waarvoor onze aanpak als voorbeeld kan dienen.

 

Ashley North

,

Wethouder gemeente Leiden

“Leiden wil haar bijenlandschap versterken. In Leiden Oost zijn we hier al volop mee bezig, er is hier veel groen dat met elkaar verbonden is. Dat is waardevol voor veel dieren, waaronder wilde bijen. We versterken het leefgebied van wilde bijen onder andere door ruige bermen ecologisch te maaien. Ook hebben we een bijenreservaat in park Matilo, waar mens en dier samen kunnen genieten van de natuur.” 

Wethouder gemeente Leiden, Ashley North staat met de fiets in een groene woonwijk

Waldo von Faber

,

Hoogheemraad van het Hoogheemraadschap van Rijnland

“Ik wil graag aandacht voor meer biodiversiteit. We willen de vele oevers en dijken aantrekkelijker maken voor insecten door het zaaien van bloemen. De Groene Cirkel Bijenlandschap stelt veel kennis beschikbaar, die we hebben gebruikt voor bloemrijke oevers in Koudekerk aan de Rijn. Ik hoop dat er nog veel bloemrijke structuren bijkomen. Dat is goed voor de bij en de biodiversiteit en het ziet er ook nog eens prachtig uit!”

Portretfoto van Waldo von Faber, buiten gemaakt met bomen en een deel van een gebouw op de achtergrond

De partners

Hoogheemraadschap van Rijnland
Waterschap Hollandse Delta
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Universal Greenfields
Landschappen NL
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Nationaal Park Hollandse Duinen
Hoogheemraadschap van Delfland
Feadship
Landschapstafel Duin- en Bollenstreek
Stichting Leidse Ommelanden
Fonds 1818
Landschapstafel Leidse Ommelanden
Zuid-Hollands Landschap
Archeon

Nieuws