Hoofd content

Groene Cirkel
Bijenlandschap

Doel

Het gaat niet goed met bijen en andere bestuivende insecten. En dat is zorgelijk, want zo'n 80 procent van onze eetbare gewassen en wilde planten is van bestuiving afhankelijk. In een steeds grotere regio rondom Leiden werkt Groene Cirkel Bijenlandschap sinds 2015 met heel veel partijen (wetenschap, overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, agrariërs en burgers) samen aan een bloemrijk netwerk van groenstroken, tuinen, terreinen, weilanden en akkerranden voor bestuivers. En dat helpt! Het aantal soorten bijen is in drie jaar al met 34% toegenomen. Een bijenlandschap is niet alleen goed voor de bijen, het zorgt ook voor bestuiving van onze voedselgewassen en voor een ecologische basiskwaliteit in een gebied. Door meer en diverse bloeiende planten vinden meer insecten voedsel. Deze insecten zijn op hun beurt weer voeding voor de vogels en andere kleine dieren, die hierdoor ook weer beter kunnen overleven. Het landschap wordt hierdoor levendiger en kleurrijker. De bij geeft dus als het ware vleugels aan de biodiversiteit en aan de belevingswaarde voor bewoners en recreanten.

Gestart

april 2015

Partners

Logo Naturalis
Logo Wageningen University &  Research
Logo Provincie Zuid-Holland
Logo EIS kenniscentrum insecten en andere ongewervelden
Logo Omgevingsdienst West-Holland
Logo Gemeente Alphen aan den Rijn
Logo Gemeente Leiden
Logo Gemeente Leiderdorp
Logo Gemeente Nieuwkoop
Logo Gemeente Oegstgeest
Logo Gemeente Wassenaar
Logo Gemeente Zoetermeer
Logo Gemeente Zoeterwoude
Logo Landschapstafel Duin- en Bollenstreek
Logo Landschapstafel Leidse Ommelanden
Logo Hoogheemraadschap van Rijnland
Logo Rijkswaterstaat
Logo AkzoNobel
Logo BIZ Grote Polder
Logo HEINEKEN
Logo Rabobank
Logo Archeon
Logo Diergaarde Blijdorp
Logo De Groene Klaver
Logo De Groene Motor
Logo Fonds 1818
Logo Groei & Bloei
Logo Lubbe Lisse
Logo Imkersvereniging Leiden e.o.
Logo IVN (Instituut voor Natuureducatie)
Logo Nationaal Park Hollandse Duinen
Logo Stichting Leidse Ommelanden
Logo Zuid-Hollands Landschap
Logo Staatsbosbeheer
Logo De Vlinderstichting
Logo JUB Holland
Logo VHG
Logo De Groene Stad
Logo Stichting Steenbreek
Logo Dunea
Logo NL GreenLabel
Logo Wellantcollege
Logo Kinderboerderijen Actief
Logo Biodivers
Logo Leader Holland Rijnland
Logo Universal Greenfields
Logo Drukkerij Holland
Logo Oegstgeester Golfclub
Logo Rijksvastgoedbedrijf

Thema's

SOCIAAL NETWERK

Enthousiaste partners met een gedeelde ambitie, het sociale netwerk, vormt de noodzakelijke motor van het bijenlandschap. Groene Cirkel Bijenlandschap voorziet dit sociale netwerk van de benodigde kennis over het ecologische netwerk. Daarnaast organiseert de cirkel regelmatig netwerkbijeenkomsten en aparte kennisbijeenkomsten voor groenbeheerders.

 

ECOLOGISCH NETWERK

De partners werken samen aan  een ecologisch netwerk met voldoende bloemen van het vroege voorjaar tot het late najaar en voldoende nestgelegenheid. Dit netwerk bestaat uit Bed&Breakfast-gebieden (B&B). Dit zijn relatief grote gebieden waar bijen zowel kunnen nestelen als voedsel kunnen vinden. Daartussen ligt verbindend bloemrijk landschap met kleine bijvriendelijke bijtankstations.


 
BEWUSTWORDING EN HANDELINGSPERSPECTIEF

Hoe kunnen de partners bijdragen aan het bijenlandschap? Groene Cirkel Bijenlandschap zorgt voor kennis, monitoring en advies, organiseert netwerkbijeenkomsten, o.a. voor groenbeheerders, en gebruikt verschillende communicatiemiddelen zoals: campagnes, facebook, website, nieuwsbrief, flyers en folders om (potentiële) partners, zoals agrariërs of bedrijven (op bedrijventerreinen), hiervan bewust te maken.

 

KENNISONTWIKKELING, MONITORING EN EVALUATIE

EIS Kenniscentrum Insecten monitort in ca. 50 onderzoekslocaties de bijenstand. Daarnaast analyseert Wageningen Environmental Research de samenhang van het ecologisch netwerk. Door deze structurele monitoring kunnen we vaststellen of het de goede kant op gaat met het aantal soorten bijen en het bijenlandschap. Monitoring maakt het mogelijk tijdig bij te sturen in de verbetering van het ecologisch netwerk.

Contact

Hannie Korthof

h.korthof@odwh.nl

Annette Piepers 

a.piepers@odwh.nl