Hoofd content

Groene Cirkel
Duurzame Fritesketen

Doel

De partners van de Groene Cirkel Duurzame Fritesketen dromen van een betere leefomgeving voor plant, mens en dier. Samen werken wij aan:

  • Het stimuleren van duurzame energie en het verminderen van broeikasgassen.
  • Een gezonde en aanpassende bodem en een natuurlijk productiesysteem.
  • Het verbeteren van de leefomgeving en versterken van de biodiversiteit.
  • Het verkennen van verdienmodellen.
  • Het sluiten van grondstofkringlopen.
  • Het verduurzamen van mobiliteit en logistiek.

Gestart

maart 2019

Partners

Logo Farm Frites
Logo Provincie Zuid-Holland
Logo Wageningen University &  Research
Logo HAS Green Academy

Thema's

HET STIMULEREN VAN DUURZAME ENERGIE EN HET VERMINDEREN VAN BROEIKASGASSEN

We zetten in op een combinatie van duurzame energiebronnen en onderzoeken toepassingen zoals geothermie, wind, zon, waterstof en biogas. Startend met de Farm Frites-locatie in Oudenhoorn, schakelen uiteindelijk alle productielocaties om naar duurzaam energiegebruik. Hiermee verkleinen wij de koolstofvoetafdruk in lijn met het Parijs- en Glasgow-akkoord, het coalitieakkoord 2022-2025 en de klimaatwet.

 

EEN GEZONDE EN AANPASSENDE BODEM EN EEN NATUURLIJK PRODUCTIESYSTEEM

De bodem vervult een centrale rol binnen de duurzame fritesketen. Die is belangrijk voor de aardappel, de belangrijkste grondstof van frites. Een gezonde bodem levert een gezond gewas dat minder bijsturing nodig heeft van chemische middelen. Bovendien zijn gezonde bodems en gewassen sleutels in het opslaan van koolstof. Een gezonde bodem past zich ook beter aan het klimaat aan en is weerbaar tegen toenemende klimaatpieken door klimaatverandering, zoals veel regen of droogte. De Groene Cirkel Duurzame Fritesketen wil daarom investeren in duurzame landbouw die bijdraagt aan een weerbaar en aanpassend natuurlijk systeem en een gezonde bodem. We willen zo de economische en sociaal-culturele waarde van het gebied en het natuurlijk kapitaal veilig stellen.

 

HET VERBETEREN VAN DE LEEFOMGEVING EN HET VERSTERKEN VAN DE BIODIVERSITEIT

Door wereldwijde maatschappelijke expansie en klimaatverandering staan het natuurlijk systeem en de biodiversiteit ernstig onder druk. De Groene Cirkel Duurzame Fritesketen werkt aan een goede balans tussen landbouw, natuur, landschap en bedrijventerreinen en zorgt ervoor dat ze bijdragen aan de versterking van de biodiversiteit. Hierdoor wordt het agrarische landschap aantrekkelijker en schoner, met meer biodiversiteit. Met als resultaat dat er meer natuurrijke verbindingen ontstaan met onder meer het openbaar groen en de natuurgebieden in de omgeving.

 

HET VERKENNEN VAN VERDIENMODELLEN 

Verdienmodellen spelen een belangrijke rol, want zonder financiële capaciteit is er geen ruimte voor de teler om duurzaam te telen. De Groene Cirkel Duurzame Fritesketen verkent daarom verdienmodellen, zowel voor een duurzame vraag binnen de eigen keten als voor landbouw en biodiversiteit in de omgeving. Zo doen wij mee met een landelijk traject dat onderzoekt of we telers voor meerdere duurzaamheidsprestaties kunnen belonen op basis van vooraf bepaalde prestatiemeters. Ook participeert de cirkel in een landelijk traject en de zoektocht naar de toepassing van monitoring door middel van KPI’s en het gestapeld belonen van duurzame prestaties.

 

HET SLUITEN VAN GRONDSTOFKRINGLOPEN

Circulaire systemen sluiten water-, nutriënten- en koolstofkringlopen en verminderen daardoor het verlies van grondstoffen en de effecten van klimaatverandering. Dit leidt tot beter gebruik van land, water, energie en koolstofopslag. Dat zorgt voor een toekomstbestendige economie en slimme verdienmodellen. De Groene Cirkel Duurzame Fritesketen brengt de reststromen in beeld. We onderzoeken of en hoe deze stromen circulair te maken zijn. Wellicht zijn de reststromen inzetbaar als grondstof voor de hoofdproductieketen frites-aardappelen, zoals verpakkingsmaterialen. Of misschien zijn ze van waarde in andere ketens. Hoogste doel hierbij is een volledig circulaire productieketen.

 

VERDUURZAMEN TRANSPORT EN LOGISTIEK

We werken aan het verduurzamen van mobiliteit en logistieke ontsluiting, het verhogen van de veiligheid en het verminderen van de lokale overlast van de transportbewegingen van en naar de fabriek van Farm Frites en het tracé naar de Rotterdamse haven. Het tracé kan een omgeving bieden voor de ontwikkeling van innovatieve logistieke technologieën, concepten en de inpassing hiervan in een aantrekkelijke leefomgeving. Oplossingen die schaalbaar zijn en voor iedereen beschikbaar.

 

Contact

Hens Gunneman

(energie)
hensgunneman@farmfrites.com

Feiko van Dok

(grondstofkringlopen)
fd.van.dok@pzh.nl

Mart Nooijen

(bodem en teelt)
m.nooijen@pzh.nl

Irene Bouwma

(biodiversiteit en landschap)
irene.bouwma@wur.nl

Coen van Ruiten

(verdienmodellen)
c.vanruiten@has.nl

Feiko van Dok

(grondstofkringlopen)
fd.van.dok@pzh.nl

Lieke Rotman

(mobiliteit)
lh.rotman@pzh.nl