Hoofd content

Meer biodiverse landbouw en publiek groen op de Zuid-Hollandse eilanden

17 november 2021

Op Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee en het eiland van Dordrecht gaat de provincie samen met de Groene Cirkel Duurzame Fritesketen, telers van het collectief Zuid-Hollandse eilanden, het waterschap Hollandse Delta, Wageningen Environmental Research en Farm Frites aan de slag om de biodiversiteit van de landbouw en het openbaar groen te vergroten. Dit zorgt voor een sterkere natuur én draagt bij aan vitale landbouw. 

Meer natuurrijke akkerranden en openbaar groen trekt insecten aan die zorgen voor natuurlijke plaagregulatie in de landbouw. Daarnaast verhoogt de natuurwaarde in het gebied door jaarrond voedsel en beschutting voor dieren en planten en vermindert de uitspoeling van voedingsstoffen naar het oppervlaktewater. Ook ondergronds zorgt het voor meer organismen en daardoor voor een gezondere bodem. Bovendien levert het een aantrekkelijk landschap op om door te fietsen of te wandelen. 

 

Samenwerking grondbeheerders en boeren essentieel

Afgelopen maanden is met de betrokken partijen op de drie Zuid-Hollandse eilanden gekeken naar de kansen en knelpunten in het beheer van akkerranden en openbaar groen. Ter plekke zijn verschillende mengsels ingezaaid voor bijvoorbeeld natuur, recreatie en plaagbestrijding. Komende tijd zal het project verder vorm krijgen en zich richten op de afstemming, planvorming en ontwikkeling van akkerranden en openbaar groen in het gebied. De samenwerking tussen boeren en openbaar groenbeheerders van gemeenten, waterschap en provincie is daarbij essentieel. Ook vindt verder onderzoek plaats naar en de ontwikkeling van instrumenten als een biodiversiteitskaart en biodiversiteitsapp.

 

IBP Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta

Het project start in het kader van het Interbestuurlijk Programma Zuidwestelijke Delta en wordt uitgevoerd in samenwerking met de Groene Cirkel Duurzame Fritesketen, Groene Cirkel Circulaire Suikerbietenketen en Bijenlandschap West-Brabant. De andere pilots vinden plaats in de omgeving Steenbergen in Noord-Brabant en op meerdere locaties in Zeeland. De Zuidwestelijke Delta is een van de 15 gebieden in het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP VP). Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben samen de handen ineengeslagen om als één overheid te werken aan een economisch vitaal, leefbaar en ecologisch duurzaam platteland. Het programma organiseert bijvoorbeeld regionale netwerk- en kennisbijeenkomsten en werkt aan regionale kansenkaarten.