Hoofd content

Missie: samen maken we Nederland duurzaam

Weilanden met grazende koeien, akkers met gezonde gewassen, kleurrijke bossen en vaarten met rietkragen langs de oevers. Nederland is mooi en dat moet in de toekomst zo blijven, vindt Groene Cirkels. Maar hoe respecteer je de natuur, terwijl je als bedrijf of organisatie ook wil bijdragen aan economische groei en werkgelegenheid?

Wie zijn Groene Cirkels?

Groene Cirkels bestaat uit een uitgebreid netwerk van visionaire bedrijven, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Gezamenlijk werken we aan grote maatschappelijke vraagstukken, zoals de energietransitie en het sluiten van kringlopen om onze wereld duurzamer en leefbaarder te maken.

We zien duurzaamheid als strategische topprioriteit. We gaan voor een evenwichtige groei, door mee te bewegen met onze natuur in plaats van er (ongewild) tegenin te gaan. We moeten wel. Het oude systeem is failliet. Verdere optimalisatie ervan werkt niet meer. Fossiele brandstoffen raken op, de bodem is uitgeput en het klimaat verandert. Grote opgaven, die je niet alleen kan oplossen. Daarom werken wij samen in Groene Cirkels. Een nieuw systeem om samen te werken aan een gezonde toekomst, betere leefomgeving en een circulaire economie.

 

Wat wil Groene Cirkels bereiken?

Groene Cirkels werkt aan de ontwikkeling van kringlopen. Door de lineaire productieketens van vooruitstrevende multinationals en MKB-bedrijven te veranderen in kringlopen blijven schaarse grondstoffen in een cirkel rondgaan. En kunnen we gebruik maken van hernieuwbare energie. Zo herstellen we onze natuurlijke ecosystemen en raken natuurlijke bronnen niet uitgeput. Natuur en economie komen weer in balans, zodat evenwichtige groei mogelijk is.

Daarnaast verbinden wij de belangen van de bedrijven met de belangen van de samenleving. Betrokken bedrijven vergroten de waarde van hun productieketen door de publieke waarde ervan te vergroten. Door bijvoorbeeld hun bedrijventerrein bijvriendelijk in te zaaien. Of te werken aan meer kruidenrijk grasland voor meer weidevogels. Zo creëren wij meerwaarde, nieuwe verdienmodellen en vliegwielen voor innovatie.

Wat doet Groene Cirkels?

Door een gelijkwaardige samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen én met de inzet van de natuur ontwikkelen we duurzame oplossingen voor (klimaat)vraagstukken en proberen we (eco)systeem kringlopen te realiseren.

Groene Cirkels richt zich op:

  • klimaatneutrale ketens
  • duurzame economie (energieneutraal, geen fossiele brandstoffen), circulaire (eco)systemen
  • leefomgevingen vergroenen en aangenaam maken voor werknemers en inwoners
  • kennis ontwikkelen voor een klimaatneutrale maatschappij


Het ontstaan van Groene Cirkels

In 2013 startte Groene Cirkels met een samenwerking tussen HEINEKEN, provincie Zuid-Holland en Wageningen University. Al snel sloeg de werkwijze en aanpak aan en sloten meerdere partijen zich aan, op dit moment zijn er zelfs meerdere Groene Cirkels samenwerkingen gestart. Het werken aan een gezamenlijke droom, gezamenlijke ambities, het groter maken van het netwerk en met elkaar optrekken werkte aanstekelijk! Onze methode en aanpak is door de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) vastgelegd.