cologische zuivering sloot mogelijk alternatief voor mestputlozing na melken

Nieuws

Ecologische zuivering sloot mogelijk alternatief voor mestputlozing na melken

Gepubliceerd op
2 juli 2014

Groene Cirkels onderzoekt de haalbaarheid van een alternatieve behandeling van het reinigingswater van de melkinstallatie van melkveehouders. De eerste proef loopt bij Die Barle Farms, het bedrijf van melkveehouder Joost Wesselingh te Zoeterwoude.

In de brede sloot direct naast zijn bedrijf zal een helofyten filter in de vorm van een rietkraag worden geïnstalleerd. Het idee is dat de melkresten in het reinigingswater van de melkinstallatie door de filter in de sloot verwijderd worden. Daardoor hoeft de melkveehouder het reinigingswater niet langer in de mestput te lozen. Dat verbetert de mestkwaliteit, vermindert het mestvolume én maakt het mogelijk het water opnieuw te gebruiken. Hoogheemraadschap Rijnland steunt het project.

Gekozen is voor het aanbrengen van een horizontale filter in de vorm van een rietkraag. Het water stroomt daar doorheen. Het riet houdt de stoffen vast en stimuleert de biologische afbraak ervan. Dat komt door de aanwezigheid van micro-organismen in de sloot als gevolg van het aanbrengen van het riet.

gc2.jpg

Als eerste stap om de haalbaarheid van deze nieuwe manier van circulaire watertoepassing te onderzoeken wordt momenteel het afvalwater onderzocht in het laboratorium van Alterra Wageningen UR. Het doel daarbij is te komen tot een optimaal ontwerp, waarbij het water wordt gezuiverd en het fosfaat wordt gecirculeerd. Een welkome extra consequentie van deze methode is een toename van de biodiversiteit, veroorzaakt door een grote variatie in inrichting van de sloot. De proef is in nauw overleg met de melkveehouder opgezet met het oog op een optimale inpassing in zijn bedrijfsvoering. 

Een volgende stap in deze slootproef zal zich richten op de verwijdering van de grote hoeveelheid fosfaat in het reinigingswater. Dit fosfaat mag niet op de boezem worden geloosd. Het smallere deel van de sloot in de richting van de boezem moet zodanig worden ingericht dat fosfaat wordt vastgehouden en vervolgens via het normale onderhoud (baggeren) als meststof kan worden verspreid. Daarvoor zijn aanvullende maatregelen op het planten van het riet nodig. Inrichting in de vorm van een natuurvriendelijke oever maakt hier deel van uit. De exacte invulling van dat deel van de proef is nog niet bepaald.