Project: Wetland Zoeterwoude

Binnen dit project wordt de mogelijke realisatie van een zuiveringsmoeras op het terrein van de HEINEKEN Brouwerij in Zoeterwoude onderzocht. Het wetland dient meerdere doelen. Niet alleen afvalwaterzuivering maar ook waterberging, biomassaproductie, recreatie en biodiversiteit.

Doelen

Met de realisatie van dit zuiveringsmoeras  heeft de HEINEKEN Brouwerij heeft verschillende doelen:

  • De afvalwaterzuivering van de HEINEKEN Brouwerij te verbeteren door het effluent verder te zuiveren, onder meer van fosfaat en stikstof;
  • De kwaliteit van de leefomgeving rond de brouwerij verbeteren, door het vormen van een nieuw wandelgebied;
  • Verdere bodemdaling beperken en op de langere termijn veenvorming stimuleren;
  • Mogelijke productie van biomassa, waarbij de soort biomassa nog onderwerp van studie is;
  • Een nevendoel is ontsluiting van de natuur, aanvulling tot aan de Elfenbaan, die onderdeel is van de ecologische hoofdstructuur.

Status

HEINEKEN heeft Wageningen Environmental Research opdracht gegeven om een ruimtelijk passend functioneel ontwerp te maken van het moeras. De oplevering van dit ontwerp wordt medio 2017 verwacht. Daarnaast krijgt momenteel de projectorganisatie opnieuw vorm. 

Planning

Na het gereedkomen van het ontwerp zal HEINEKEN aan de hand van een nog te maken Business Case een besluit nemen over aanleg. wordt. Nadat er een beslissing is genomen over de aanleg van het moeras zijn de volgende fasen:

  • Ontheffing aanvragen;
  • Moeras aanleggen;
  • Monitoren effectiviteit.

Partners

HEINEKEN, Wageningen Environmental Research, Provincie ZuidHolland, Zuid-Hollands Landschap, Hoogheemraadschap van Rijnland, Gemeente Zoeterwoude.

Contactpersoon

Eveliene Steingröver, Wageningen Environmental Research.