Water

Duurzaamste waterbeheer van Nederland in 2030

De HEINEKEN  brouwerij ligt midden in het waterrijke veenweidegebied van Zoeterwoude. Voldoende schoon water is essentieel voor het brouwerijproces. Water is ook een belangrijk element in de natuurwaarde van het gebied. Binnen de Groene Cirkel Water werken bedrijfsleven,  het Hoogheemraadschap Rijnland, drinkwaterbedrijven en lokale en provinciale overheden daarom samen aan schoon oppervlaktewater, schoon drinkwater en het beheer van de waterrijke natuur.

De Groene Cirkel water heeft een aantal ambities en doelen gedefinieerd voor de diverse aspecten van waterbeheer, drinkwatervoorziening en waterkwaliteit rondom de HEINEKEN brouwerij, in de regio Zoeterwoude en verder. Onze visie voor 2030 omvat het hele onderwerp water:

Ambitie: Klaar voor klimaatverandering

In 2030 is het gebied klaar om de effecten van droogte, warmte en hevige regenval op te vangen. Het hele jaar is voldoende water van goede kwaliteit beschikbaar voor consumenten en bedrijven. We bereiken dit door de innamepunten voor water uit de rivieren stroomopwaarts te verplaatsen en een extra inlaat te creëren vanuit de Rijn. Daarnaast maken we efficiënt gebruik van brak en zoet grondwater, van regenwater en van waterberging.

Ambitie: Veilig voor overstromingen en wateroverlast

In 2030 zijn het gebied en haar inwoners veilig voor grote overstromingen van de zee of de rivieren. Niet alleen hoge of brede dijken en duinen bieden deze veiligheid maar ook ruimtelijk gebruik van dijken en hun taluds dragen bij. Kernen waar veel mensen wonen en waar grote economische belangen zijn, worden apart beschermd. Wateroverlast wordt voorkomen of beperkt. Inwoners zijn veel ‘waterbewuster’ dan vroeger. Tuinen en daken zijn veel groener, er is voldoende tijdelijke bergingscapaciteit.

Ambitie: Bedrijven en waterschap werken samen aan waterkwaliteit

In 2030 draagt het schone oppervlaktewater bij aan de ontwikkeling en instandhouding van het bedrijfsleven in ons gebied. Bedrijven kunnen beschikken over (drink)water van goede kwaliteit. Met slimme technieken winnen bedrijven stoffen uit hun water terug, voordat ze het lozen. Erfwater wordt gezuiverd met helofytenfilters en veel bedrijven hebben een eigen watervoorziening aangelegd. De ‘water footprint’ van bedrijven en de landbouw is flink kleiner geworden.

Ambitie: Water brengt stad en land tot leven

Het water is in 2030 teruggekeerd in de stad en maakt de stad klimaatbestendig. Singels, vijvers, bassins en regenwaterachtertuinen vangen de stortbuien op en geven koelte aan de stad. De herstelde havens en grachten verfraaien het stadsbeeld. Overal in de stad zijn tappunten voor drinkwater te vinden.  In de oude op veen gebouwde steden is de bodemdaling, met al zijn negatieve gevolgen, verleden tijd door een combinatie van slim waterbeheer, aangepaste infrastructuur en waterberging. Via het water komt de natuur de stad binnen. Goed snoekwater en strandjes om te zwemmen zijn in de steden veel te vinden. Vaar-, kano- en schaatsroutes brengen de recreanten vanuit de stad in de omliggende polders.

Het oppervlaktewater is overal schoon en geschikt om te zwemmen. Al jaren zijn geen blauwalgen waargenomen in het gebied en riooloverstorten zijn verleden tijd. De waterbodems zijn schoon. De emissies van bestrijdingsmiddelen, stikstof, fosfaat,  geneesmiddelen en microplastics zijn flink teruggedrongen.

De bloemrijke oevers van de watergangen zijn het gevolg van jarenlang ecologisch, zonder bemesting, beheren. Er zijn wandelroutes op aangelegd en er groeien veel verschillende bloemen en kruiden, waar insecten, zoals wilde bijen, op af komen. Ook onder water is de flora en fauna goed vertegenwoordigd. De visstand is rijk aan soorten. Trekvissen, zoals stekelbaars en paling, kunnen de gemalen en sluizen op een visveilige manier passeren. De rechte oevers zijn op verschillende plaatsen aangepast als paaiplaats voor vissen. De aanwezigheid van rivierkreeften baarden ons jaren geleden nog zorgen maar staan inmiddels op het menu.