Project: Versterking biodiversiteit en waterberging in de melkveehouderij

Dit project onderzoekt de mogelijkheid om het reinigingswater van de melkinstallatie in een helofytensloot te zuiveren, zodat het daarna zo schoon is dat geloosd kan worden op het oppervlaktewater.

Op deze manier hoeft de boer dit water niet bij de mest te voegen, zoals nu vaak gebeurt. Agrarische ondernemers hebben belang bij minder water in de mestopslag, omdat het minder transport- en opslagcapaciteit vergt en de mestkwaliteit stabieler maakt. Het project gaat over het aanpassen van een bestaande poldersloot, op een melkveebedrijf in Zoeterwoude, naar een multifunctionele sloot, die biodiversiteit versterkt en een grotere waterbergingscapaciteit heeft dan een traditionele sloot.

De deskundigen maken eerst een ontwerp voor  de proefsloot, dat zij vervolgens 2 jaar valideren (start 2014) om de invloed van seizoensinvloeden op reinigend vermogen en vegetatieontwikkelingen goed te volgen. Doel is om daarna een generiek ontwerp voor bredere toepassing in de melkveehouderijen op te stellen. In het project streeft Groene Cirkels er nadrukkelijk naar om relevante partners te betrekken.


Bijdragen, suggesties of meer weten?

Contact: Jan Kempers, HEINEKEN info@groenecirkels.nl, jan.kempers@heineken.com