Partners

Webbeelden-Partners-720x311.jpg

Een win-win-win samenwerking

Groene Cirkels is dé kans voor HEINEKEN Nederland, Provincie Zuid-Holland, Wageningen Environmental Research (Alterra) om hun ambities rond duurzaamheid waar te maken, met behoud van eigen rol en verantwoordelijkheid.

Heineken

heineken-logo.png

HEINEKEN, de economische motor in het transitieproces: als een van de grootste brouwerijen in de wereld kan Brouwerij Zoeterwoude door klimaatneutraal te worden een vlaggenschip-positie veroveren binnen het concern, en een voorbeeld zijn voor bedrijven van deze omvang. Vanuit de ambitie van de HEINEKEN brouwerij ontstaan nieuwe verbindingen tussen afnemer en leverancier waardoor het landschap zichtbaar zal veranderen in duurzame richting.

Jan Kempers, manager duurzame ontwikkeling HEINEKEN Nederland Supply

Jan Kempers, manager duurzame ontwikkeling HEINEKEN Nederland Supply

"HEINEKEN Brouwerij Zoeterwoude heeft de ambitie om tot de eerste bedrijven te behoren die klimaatneutraal zijn. Binnen het grote HEINEKEN concern is de brouwerij daartoe wel haast verplicht, niet alleen omdat het een van de grootste brouwerijen ter wereld is, maar ook omdat zij in het moederland van het concern staat. Daarmee heeft de brouwerij alles in huis om de voortrekkersrol te nemen binnen het concern en een voorbeeldpositie in te nemen in de wereld voor andere bedrijven van deze omvang.

Onze visie is dat alleen bedrijven die duurzame ontwikkeling serieus nemen over zullen blijven. Dit initiatief is dan ook onderdeel van de wereldwijde duurzaamheidsstrategie van HEINEKEN: Brewing a Better World. We richten ons daarin op zes focusgebieden waar HEINEKEN een verschil kan maken: duurzame omgang met water, reduceren van emissie van broeikasgassen, duurzaam en eerlijk inkopen, maatschappelijke betrokkenheid, veiligheid en verantwoorde alcoholconsumptie.

Binnen deze strategie zie ik Groene Cirkels als een fantastische samenwerking om niet alleen onze eigen ambitie waar te maken, maar ook andere initiatieven, ideeën en ontwikkelingen een stimulans te geven."

Provincie Zuid-Holland

logo zuid holland.jpg

Provincie Zuid-Holland, de belangenbehartiger, regisseur in de ruimte en regelgever: werkt aan een duurzame leefomgeving, een groene economie en een toekomstbestendige rol voor bedrijven in de regio, via een integrale en gebiedsgerichte aanpak. De provincie stuurt als verbinder aan op gebiedsgewijze samenwerking en zorgt voor afstemming van private en publieke belangen. Om innovatie te stimuleren kan de provincie beperkende regels wegnemen.

Menko Wiersema, regiocoördinator provincie Zuid-Holland

Menko Wiersema, regiocoördinator provincie Zuid-Holland

"De provincie Zuid-Holland moet een omgeving zijn waarin het goed wonen, werken, ondernemen en recreëren is. Wij willen ruimte scheppen voor economische groei en investeren in verbetering van de mobiliteit. Daarnaast dragen we zorg voor het behoud en de ontwikkeling van natuur en recreatiemogelijkheden. Een evenwichtige verdeling van de ruimte vinden we daarbij erg belangrijk.

We hebben als overheid te lang natuur- en recreatiegebieden aangelegd zonder goed te weten wat de klant van de natuur wilde. We hebben de landinrichting te eenzijdig bekeken, en misten daarmee een optimale en duurzame synergie tussen natuur, wonen en werken. In deze samenwerking met HEINEKEN Nederland en Alterra Wageningen UR vind ik dat het nut van natuur voor de economie en leefomgeving prachtig bij elkaar komen."

Wageningen Environmental Research

WUR_RGB_internet.png

Wageningen Environmental Research, de leverancier van kennis en expertise: heeft kennis over kringlopen, ketensamenwerking en landgebruiksinnovaties. Groene Cirkels biedt mogelijkheden voor kennisdeling met maatschappelijke partijen en voor verder onderzoek. Wageningen Environmental Research kan zo haar positie als vernieuwer in de operationalisering van ecosysteemdiensten (inter)nationaal versterken.

Paul Opdam, hoogleraar Wageningen Environmental Research

Paul Opdam, hoogleraar Wageningen Environmental Research

"Groene Cirkels brengt een transitie in duurzaam ruimtegebruik tot stand met een dubbel doel: vergroenen van het 5 bierbrouwen en verhoging van de kwaliteit van de leefomgeving. Wageningen Environmental Research kan met Groene Cirkels laten zien hoe ecosysteemdiensten ingezet kunnen worden voor regionale ontwikkeling. Ecosysteemdiensten zijn diensten die de natuur gratis levert, maar die wel een economische waarde vertegenwoordigen. We kunnen nieuwe kennis ontwikkelen over kringlopen, ketensamenwerking en landgebruiksinnovaties en die delen met maatschappelijke partijen.

Boeren, bedrijven, burgers - iedereen heeft belang bij de ambities van Groene Cirkels. Ik voorzie een energiek sociaal netwerk met de ontwikkeling van een klimaatneutrale brouwerij als vliegwiel."